نمایشگاه آنلاین فستیوال هنر، اقلیت ها و تغییرات اجتماعی

کتاب فستیوال

کتاب مصور فستیوال هنر، اقلیت‌ها و تغییرات اجتماعی
شامل مجموعه آثار پذیرفته شده در دوره اول